Post by Category : Uncategorized

What I learned from systems thinking – Alma Kuijpers  0

How to solve teacher shortage

About two years ago, I started as a post-doc researcher at ICLON to study the effectivity of the Minor in Teaching, an undergraduate teaching module aimed at attracting academic students to a career in teaching, especially in the STEM area. Coming from a chemistry background with experience in the food industry, I switched to education about ten years ago and worked as a lecturer in chemistry before starting this research project. To get an idea of the problem of concern, I started a broad exploration by gathering a large variety of information: all kinds of relevant reports, interviews with students and teacher educators, student entry data from STEM subjects and teacher education tracks. All these data were visualized in a sort of flow chart, showing the flow of STEM students into the academic teacher education (the Dutch academic teacher education follows a consecutive route), together with all kinds of possible problems and obstructions.

 

About that time, Fred Janssen attended me to systems thinking. I started reading The Fifth Discipline by Peter Senge (2006) and Thinking in Systems by Donella Meadows (2009), and realized that systems thinking provided a suitable framework for my data on the effectivity of the Minor in Teaching. Since its development in the 1970’s and 1980’s, systems thinking has evolved more into a management strategy than a research methodology, however, the methodology addresses complex problems by looking at the whole system of concern and identifying interrelations and patterns of change. Understanding of how the system works will enable identification of leverage points, which are places in a system where a small change will lead to a large shift in behavior. The research data from the Minor in Teaching could easily be structured into a systems thinking framework, and analyzing the student flow patterns in relation to the purpose of the Minor in Teaching led to promising leverage points.

 

In my opinion systems thinking is a valuable methodology for educational research in general, especially when interventions are concerned. Education is always a complex system, with many stakeholders at different levels, many functions and many interactions. Especially when dealing with a wide variety of complex, mixed-method research data, it could be useful to take a systems thinking approach to define the educational system of concern to integrate the results and identify meaningful interrelations and change patterns. With regard to sustainability of interventions, systems thinking provides a hierarchy of leverage points from weak to strong, enabling prioritization of leverage points.

 

What made systems thinking even more valuable to me personally, is that it gave me a foundation how to think about complex problems in general, and teacher shortage in particular. In the Netherlands, interventions aimed at resolving teacher shortage have not had any effect, since the number of STEM students entering the academic teacher education remained constant over the last ten years. According to systems thinking this is a “shifting the burden” archetype: interventions address only “problem symptoms” instead of providing “fundamental solutions”. So what is the fundamental problem of the academic teacher education in the Netherlands? In a consecutive system, only STEM graduates are admitted to the teacher training program, but these students are not necessarily interested in teaching as a profession. The fundamental solution is to increase the interest of STEM students in teaching as a career. Systems thinking learned me that complex problems don’t have simple, short-term solutions but need structural solutions to fundamental problems which require a long-term vision and changing mental models across the organization.

 

References

Meadows, D. H. (2009). Thinking in systems – a primer (Ed. D. Wright). London: Earthscan
Senge, P. M. (2006). The fifth discipline the art and practice of the learning organization. New York: Currency Doubleday.

Denk na over onderzoek in de universitaire lerarenopleiding!  0

De universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) liggen onder vuur. Dat is niet voor het eerst. De oorzaak voor dit terugkerende verschijnsel is dat het opleiden van docenten – net zoals onderwijs in het algemeen- simpel lijkt, maar het niet is. De meest recente discussie over kwaliteit van de ulo’s lijkt zich toe te spitsen op het onderzoek in de opleiding. Nu de postgraduate opleiding niet doorgaat – waarin geen onderzoek als eindwerk was opgenomen- staat het onderzoek in de masteropleiding weer onder druk. Het zou geen masterniveau hebben of kunnen hebben, is het verhaal. Nu is er zoals geschreven altijd discussie, maar het wordt menens wanneer beleidsmakers zich ermee bemoeien, en helemaal wanneer de politiek dat doet.

Waarom leren doen van onderzoek?

Deze gedachten worden gevoed door opvattingen wat onderzoek in een universitaire opleiding zou moeten zijn. Hierbij wordt het onderzoek vergeleken met de masterthese in een vakmaster, Onderwijsstudies of Pedagogiek. Maar deze masters zijn gericht op studenten die zich ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker in een bepaald domein. De ulo is een academische beroepsopleiding die studenten opleidt tot docenten die in staat zijn hun onderwijs te onderzoeken en op basis daarvan te verbeteren. Ofwel het primaire doel van het onderzoek in de ulo is niet het genereren van kennis, maar het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Drie soorten kennis nodig

Wellicht kan het onderscheid van Cochran-Smith en Lytle (1999) in drie soorten kennis hierbij van dienst zijn. Het verwerven van deze drie soorten kennis speelt een cruciale rol in het leren van het beroep van docent:
Knowledge for practice – alle kennis en inzichten over schoolvakinhoud, leren en instructie, pedagogiek, etc. die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en theorievorming.
Knowledge in practice – alle kennis en inzichten over dezelfde onderwerpen, maar nu gebaseerd op praktijkervaringen en (kritische) reflecties op die praktijk.
Knowledge of practice – alle kennis en inzichten die zijn opgedaan door onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s, met als doel meer te weten te komen van een bepaalde praktijk, waarbij kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast en als spin-off ook wordt vermeerderd.

Knowledge for practice leren studenten in de cursusonderdelen die worden verzorgd in het opleidingsinstituut, knowledge in practice tijdens de begeleide praktijkervaringen in school en knowledge of practice in het onderzoek dat de studenten tijdens de opleiding doen. Hiermee vormt het onderzoek in de lerarenopleiding ook een natuurlijke brug tussen de inzichten die worden opgedaan op het opleidingsinstituut en de ervaringen in de schoolpraktijk als docent.

Hoe ziet dat onderzoek eruit?

Dat betekent dat het onderzoek van studenten in de lerarenopleiding is ingekaderd door inzichten die zijn verkregen door wetenschappelijk onderzoek en eerdere theorievorming, maar ingegeven door vragen die zij zelf hebben over hun onderwijspraktijk. Tevens moet het onderzoek zodanig zijn opgezet dat het informatie oplevert die studenten helpt bij hun onderwijspraktijk. Effectstudies met (quasi-)experimentele onderzoeksdesigns of grootschalig surveyonderzoek mogen in veel wetenschappelijk onderwijsonderzoek usance zijn, voor een docent-in-opleiding levert dergelijk onderzoek dikwijls weinig aanwijzingen op om de onderwijspraktijk te verbeteren. Probleemanalyse, actie-onderzoek of ontwerponderzoek leveren vaak wel de benodigde informatie op en doen niets af aan het masterniveau van het onderzoek. Integendeel, het lijkt simpel, maar dat is het niet.

Dus

Stop met onzinnige vergelijkingen en ga aan de slag met de specifieke eisen die het opleiden van docenten stelt.

Erken leren in school ook in Lerarenregister!  5

Op 21 februari 2017 stemt de Eerste Kamer over het veelbesproken Lerarenregister. Het is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Dat kan onder andere door van leraren te vragen hun bekwaamheid op orde te houden. Prima. Alleen: leraren worden in een mal gedrongen; een bredere aanpak kan veel meer voordelen opleveren.

 

Hoe zit het in elkaar?

In dit beroepsregister moeten leraren elke vier jaar aantonen dat zij hun bekwaamheid hebben onderhouden. Leraren mogen in hun register alleen professionaliseringsactiviteiten opnemen die worden verzorgd door geaccrediteerde instellingen. En daar wringt de schoen: dit zijn cursussen, workshops en opleidingen die buiten de school(muren) worden aangeboden. Ze zijn losgeknipt van de school zelf, de plek waar leraren functioneren. Professionalisering die door de school zelf wordt verzorgd, telt niet mee voor het register.

Dat is, zacht uitgedrukt, vreemd. Want uit de wetenschappelijke literatuur komt helder naar voren dat ‘leren op de werkplek’ niet alleen motiverend is voor leraren, maar zeker op lange termijn ook het meest effectief. Collegiale consultatie en observatie, peer coaching, leesgroepen, vakontwikkelgroepen, docentontwerpteams, professionele leergemeenschappen, kenniswerkplaatsen, en onderzoeksateliers: voorbeelden die van de werkplek (de school zelf dus) een echte leeromgeving voor leraren maken. Het geleerde wordt zo gemakkelijker toegepast in het werk en omgekeerd krijgt het werk van leraren een plek in hun leren en ontwikkelen. Een principe dat in het bedrijfsleven gemeengoed is; efficiënt en effectief, samenwerkingsgericht en gericht op kennisdelen. Scholen passen dit dan ook al toe. Ze investeren zo niet alleen in het professionaliseren van hun medewerkers, ze zorgen er tegelijkertijd voor dat de school zélf een duurzame professionele omgeving wordt. Het inhuren van extern, dus duur aanbod van buiten de school is minder effectief.

 

Voorbeelden

Drie concrete voorbeelden van scholen waarmee het ICLON samenwerkt. Van activiteiten die in het nieuwe Lerarenregister niet meer zouden meetellen. Zo heeft een school een aparte ‘academie’ ingericht waar workshops worden verzorgd door zowel leraren uit de school zélf als door buitenstaanders. Leesgroepen, boekenclubs en onderzoeksteams presenteren er hun bevindingen. Leraren die elders een workshop volgden, geven die kennis door, maar dan gekoppeld aan de specifieke eisen en wensen van de school. Voor het Lerarenregister telt dit niet.
Een andere school werkt met peer review door leraren: zij observeren elkaar tijdens het lesgeven, komen met opmerkingen en kritiek volgens een bepaald format en stellen hun onderwijs(methoden) op basis hiervan bij. Deelname aan zo’n peer review wordt door de school verplicht gesteld en is onderdeel van de beoordeling aan het eind van het jaar. Telt niet mee in het Lerarenregister.

In een derde school wordt in vaksecties gewerkt aan het ontwikkelen van het schoolvak, het ontwikkelen van materiaal en in onderzoek naar de werkzaamheid en toepasbaarheid van dat onderwijsmateriaal. Leren leraren een hoop van, wordt het onderwijs beter van, want direct toepasbaar in de eigen werkzaamheden. Maar telt niet mee.

 

Dus

Deze voorbeelden worden in meer scholen uitgevoerd. En er zijn meer voorbeelden te noemen. Ze dienen allemaal hetzelfde doel: maak het onderwijs en dus de school beter. Zeker als – en dat is een voorwaarde –activiteiten meerdere jaren meegaan. Het Lerarenregister en – daar ging het toch om? – de kwaliteit van de lessen gaat erop vooruit als dergelijke activiteiten in stand blijven. Een professionaliseringsbeleid dat medewerkers stimuleert, uitdaagt en laat leren met collega’s hoort dan ook binnen het register.

Small is beautiful: enjoy a national conference  0

The Onderwijs Research Dagen (ORD) took place in Rotterdam from Wednesday May 25th until Friday May 27th. I have made some progress towards graduation since the beginnings of my project in 2013 (time is flying!). I still feel that this national conference is a great learning experience for me as a PhD. Generally speaking, national conferences have some advantages for novice researchers in comparison with the larger ones abroad. Here’s why I’m enthusiastic about national conferences.

 

The very beginning: attend the preconference

The ORD (as other conferences) has preconference workshops tailored towards learning needs of PhD’s in Belgium and the Netherlands. Topics include academic writing, managing your supervisors, writing grant proposals and preparing your defense. I’ve visited similar sessions at international conferences as well. However, preconference workshops in a national conference pay specific attention to the Dutch and Flemish contexts, which directly apply to our educational context. Where else would you learn to avoid writing Dunglish with your peers?

 

Opportunities to close a gap with educational practice

Some might feel that educational research has a strong focus on theory. This may not always resonate with teaching experiences in practice. My experiences are that at a national conference you’ll meet more teachers, policy makers or educational managers than you would at a large conference. This means you could further discuss the practical relevance of your work. It also might help you to explore perspectives for your life after PhD.

 

Share the good stuff

When you’re designing your studies it can be very helpful to join a national conference, even without presenting. Chances are that presentations inspire you to use instruments and methods which are developed to suit the Dutch educational context. This makes it easy for you to join discussions during the conference, since you’re familiar with education in the Netherlands (sometimes I find it hard to immediately understand studies in foreign contexts) and to relate this to your own project. This could also provide opportunities to work together with colleagues relatively nearby.

 

Prevent yourself from being thrown in at the deep end

Besides a limited travel time to a national conference, it is nice to hear about topics being investigated in other institutes. This helped me, as a novice, to grasp the width of the field (here: higher education) without being overwhelmed by the amount of presentations. My studies are about research integrated into teaching at university which is also emphasized in Dutch universities of applied sciences. I’ve learned a lot about this at conferences as the ORD. Moreover, it is very likely that you’re able to go to a national conference annually within your PhD. This enables you to keep up with each other over a longer period of time.

 

For these reasons I would say that ‘the larger the party, the better’ has nothing to do with the number of people invited! Here you can read about Saskia’s experiences attending an international conference. Thank you for reading this blog!

The story of ‘The PhD student and the Terrors of the Literature Review’.  0

There once was a PhD student – let’s call her Phyllis- working hard to land her research career. For that, she had to write a dissertation containing at least four studies. Her evil brain wanted her to not only conduct empirical studies, but also do a systematic literature review. At first, Phillis tried to find reasons for not doing it, because she dreaded that whole process. However, after a while she saw the greatness of the idea and took off to face the adventure. This adventure would not be a real adventure, had she not gotten into trouble several times. Read more

Doing a systematic review  2

One of my papers is going to be a systematic review, so for the past few weeks I have been busy searching and selecting articles. Of course I encountered some problems, because it would not be a PhD if everything went right the first time! Saskia thought it might be interesting if I share some of my experiences with you guys.

 

Search terms

So I don’t know about you guys, but the subject of my research has many synonyms. While I usually refer to my topic as being “intermediate assessment” other researchers have talked about frequent testing, continuous testing, or I don’t know how many other combinations. The problem with topics that have a lot of synonyms is that you can miss some very relevant articles, just because, for example, you only searched for testing and not for exams.

To avoid this I re-read some articles I have used in my research before to see what terms they used. Another smart strategy to define your search terms is looking for other reviews about the same subject and see which search terms they use. Of course if you do find other reviews, make sure that yours is an interesting addition!

After going through some articles I read before and thinking of common synonyms myself I decided on a list of six words that could all signify assessment and seven terms that could indicate some form of intermediateness.

 

Digital illustration of magnifying glass

Searching

So you’ve decided on search terms, now it is time to search! There are so many different search engines and I do not pretend to know them all, but I have used the ones that are most common in the field of educational science, which are ERIC, PsycINFO and Web  of Science. Your professor or librarian may know which are most suitable for your field.

Fun fact. When I asked Web of Science to search for a combination of my 13 search terms, it found almost FIVE.HUNDRED.THOUSAND. results. Even after refining by saying I only wanted articles related to education and educational research, there were still over 8800 relevant articles. As you can imagine this is too much to go through, so I decided to switch to search term pairs. This means I had to do several searches and for now I have only combined my seven adjectives with “assessment”. In the future I may expand my search into the other synonyms for assessment, but for now I’ve decided to go and see how many articles I can select from this.

 

 

Selecting

After running a search you are left with a long list of articles that you need to check for relevance. To make efficient use of your time this first check for selection is usually done based on the title and abstract of an article. Of course this is where you run into problems if titles and abstracts are not informative enough for you to make an informed decision. For these doubtful cases you may need to read the full article.

Furthermore, selecting is a human task, meaning that it is not totally objective. I supplied my daily supervisor with one list of search results and my criteria for selection to check my process. Whereas I selected 33 articles, he only selected 24 and of course he selected some articles that I didn’t and vice versa. So now we need to sit together and see why we chose such different articles.

If you’ve selected articles you need to download the full text for reading. Fortunately, I found 260 full text articles, out of 281 selected search results.

 

required-reading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading

After selecting the articles you can start reading and extracting the relevant information for your review. This is what I am starting to do today, so I cannot provide any tips or experiences yet, but maybe you guys have some top tips for me? For example how I am going to survive reading 260 articles in the coming months!!

Ruimte voor excellentie?  0

Iedere professional heeft ruimte nodig om goed te kunnen functioneren, of niet?

Van sommige professionals wordt zelfs verwacht dat zij deze ruimte zelf creëren en benutten. De beginnende docenten in het Eerst-de-Klas traject  en het OnderwijsTraineeship  zijn hiervan een voorbeeld. De overheid heeft deze speciale leerwerktrajecten van de lerarenopleiding opgezet om excellente academici te enthousiasmeren voor het onderwijs. In het voortgezet onderwijs zouden deze academici een optimale ruimte dienen te creëren en benutten om hun baan uitdagend te houden voor zichzelf en een innovatieve wind te laten waaien in de school. Mooie woorden worden gebruikt in de omschrijving van deze programma’s. Zo is er bij het Eerst De Klas traineeship een leiderschapsprogramma ‘dat is vormgegeven door de meest toonaangevende organisaties in Nederland.’ Het OnderwijsTraineeship biedt naast de lerarenopleiding ‘masterclasses die je internsief laten kennis maken met de volledige breedte van het onderwijsveld’.

Toch lijkt er een belangrijk mechanisme over het hoofd te worden gezien. De docenten in beide trajecten starten namelijk als beginners in schoolorganisaties en hebben tijd nodig om de organisatie te leren kennen en de eigen positie binnen de ‘gevestigde orde’ te zien. Een begrip als enculturatie past goed bij deze fase. De balans tussen ruimte creëren, benutten en krijgen is daarmee een belangrijk onderdeel van deze initiatieven. Wij (Jacobiene Meirink & Anna van der Want) zijn heel benieuwd naar hoe de huidige docenten in het EDK en Onderwijstraineeship de balans tussen creëren, benutten en krijgen van ruimte ervaren! In een door ProBO gesubsidieerd project onderzoeken we deze thematiek.

Voor meer informatie zie www.professioneleruimte.info

 

Keep yourself going – 7 tips to keep writing when finishing you dissertation from Jorine Vermeulen  0

 

About 5 months ago Anna van der Want wrote in a blogpost how she had planned NOT to finish her PhD, so she could continue doing the things she loved. If you decide in contradiction to finish your PhD, you might find some difficulties in pursuing that goal. Jorine Vermeulen (PhD student at Cito and University of Twente), you might remember her from the previous blogpost where she gave a conference-tip, is currently in that finishing-your-PhD-phase. She was kind enough, when I asked her how she kept on going in that phase, to provide some tips that I share, in her name, here:

Read more

ORD2015: Experiences from the Dutch Educational Research Days 2015  0

ORD logoUsually we upload a new post every two weeks. However, last week the yearly ORD (Dutch Educational Research Days), a three-day conference, took place and we thought this conference deserved an extra post. Every PhD-student will go to at least one conference and you might therefore either recognize some situations depicted below, or use some of the experiences when preparing to go to a conference.

In this blogpost Tessa and I will give your our experiences from the ORD2015. Tessa, as a non-presenter who visited the ORD for the first time. Me, as a presenter of my first paper and who has visited the ORD now for the second time.

Read more

Me & My colleagues: a WAT-relationship  0

lonelySometimes, when two people in a relationship each have their own house, their own businesses and value their independence, they could have a LAT-relationship: Living Apart Together. Sometimes, when a bunch of colleagues each have their own offices, their own projects and value their own intellectual paths, they could have a WAT-relationship: Working Apart Together. A PhD can be considered quite an individual job. Read moreTranslate »