Post by Category : teacher research

Meerdere perspectieven in het klaslokaal. Het balanceren tussen afstand en nabijheid.  0

Welke onderwerpen vinden docenten geschiedenis gevoelig? Enkele jaren geleden is deze vraag aan 81 docenten geschiedenis uit Nederland voorgelegd. Wat speelt in hun lessen? Op welke manier is dat gevoelig, en voor wie?

Veelgenoemde thema’s waren; a) verschillen en conflicten tussen islamitische en niet-islamitische mensen, b) kolonialisme en c) de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Een kwart van de docenten gaf aan geen enkel thema als gevoelig te ervaren. Volgens docenten worden onderwerpen gevoelig doordat leerlingen sterke en tegengestelde meningen in de les naar voren brengen. Daarnaast noemen ze de emotionele betrokkenheid van leerlingen en de angst om leerlingen te kwetsen.  Soms ligt de aanleiding voor gevoeligheid bij de wens van docenten om een onderwerp op een objectieve manier vanuit meerdere perspectieven te bespreken. Dat wordt niet altijd goed ontvangen door leerlingen. Tot slot wordt de onverschilligheid van leerlingen genoemd, bijvoorbeeld rond het thema kolonialisme en oorlog.

Docenten verklaarden voornamelijk dat de sociale en religieuze identificatie van leerlingen een rol speelt bij de gevoeligheid van de onderwerpen. Dit bleek uit uitspraken als ‘kruistochten worden door leerlingen uit het Midden-Oosten gezien als voorafspiegeling van westerse inmenging in het MO’ of ‘leerlingen met een moslim achtergrond voelen zich hier ongemakkelijk bij’.

Wat speelt er rond het thema Islam?

Naar aanleiding van deze uitkomsten waren we van mening dat het thema ‘lesgeven over de Islam’ nader onderzoek verdiende. Er is nog weinig zicht op de complexiteit van ervaringen van docenten met Islam gerelateerde vraagstukken. Daarom zijn er interviews afgenomen met zes docenten geschiedenis met verschillende achtergronden en werkend in verschillende contexten (wel/niet islamitisch). Docenten is gevraagd om te reflecteren op de uitkomsten van de vragenlijst. En er zijn open vragen gesteld over hun omgang met dit onderwerp in de klas en hen is een casus voorgelegd.

Alle docenten herkenden de gevoeligheid rond dit thema maar gaven tegelijkertijd aan dat ze in hun eigen onderwijs geen belemmeringen ervaarden. Docenten benadrukten ook het gevaar van een eenzijdig en een ongedefinieerd gebruik van de termen Islam en Moslims waardoor de diverse percepties rond dit thema onderbelicht blijven.

Drie dimensies

Factoren die een onderwerp gevoelig maken zijn erg afhankelijk van de betrokken personen. Persoonlijke waarden, opvattingen en identiteit van leerlingen en docenten, ingebed in een maatschappelijke context, kunnen zorgen voor complexe situaties in een klaslokaal. Daarbij zijn er veel verschillen tussen individuen en is het afhankelijk van tijd en plaats en context. Om deze complexiteit en de ervaringen van de geïnterviewde docenten te ontrafelen gebruikten we drie dimensies.

De eerste, meest voor de hand liggende, overkoepelende dimensie betreft de interpersoonlijke relatie tussen docent en de leerlingen. Nabijheid op deze dimensie is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een veilig klimaat voor het bespreken van gevoelige onderwerpen. Anderzijds kan er ook afstand worden gecreëerd in de relatie tussen docent en leerlingen als er grenzen en normen bewaakt moeten worden.

De tweede dimensie betreft de mate waarin docenten en leerlingen een gedeelde identiteit ervaren. Maatschappelijke en religieuze identificaties die docenten niet delen met hun leerlingen kunnen ongemakkelijk zijn. Daarnaast moeten docenten afwegen hoeveel ze van hun eigen identiteit delen met leerlingen en in welke mate ze een neutrale positie kunnen behouden. (Nationale) historische verhalen hebben een identiteitsvormende functie. Verhalen kunnen gevoelens van verbondenheid creëren maar ook buitensluiten en afkeer oproepen. Verschillende perspectieven op een historisch narratief kunnen dus botsen met een behoefte aan een gedeeld verhaal, waarin ook een docent niet geheel onafhankelijk kan zijn.

De derde dimensie betreft de mate waarin leerlingen en docenten dezelfde bronnen van kennis gebruiken bij het construeren van bovengenoemde verhalen over het verleden. Vanuit deze dimensie kan de gevoeligheid van een onderwerp geduid worden door verschillen in brongebruik en de manier waarop deze bronnen gebruikt worden. Met betrekking tot de Islam is er bijvoorbeeld weinig of eenzijdige kennis in de lesboeken. Daarnaast kunnen leerlingen en docenten bronnen van kennis verschillend benaderen, wat voor spanningen in de klas kan zorgen. Verschillende omgang met bronnen kan spelen bij complottheorieën, fake news en de spanning tussen wetenschap en religie.

Waar staan de zes docenten?

Over het algemeen bleken de dimensies bruikbaar om de uiteenlopende percepties en ervaringen van docenten in kaart te brengen. We kregen zo een genuanceerder beeld van mogelijke gevoeligheden rond islam-gerelateerde kwesties in verschillende contexten.

Op interpersoonlijk vlak viel op dat docenten nabijheid creëren door persoonlijk contact en betrokkenheid maar ook bewust afstand bewaren zodat leerlingen de kans krijgen om hun eigen meningen te ontwikkelen. Docenten benoemden hierbij ook verschil in context (onder- en bovenbouw).

Uit de analyse bleek dat docenten zich bewust waren van hun verschillende identiteiten en hier flexibel mee konden omgaan en bepaalde aspecten deelden met hun leerlingen. Eén van de docenten kon bijvoorbeeld zijn eigen achtergrond (Moslim, regionale identiteit en migratie) inzetten in de klas. Het onderscheid tussen religieus/niet-religieus en Islamitisch/niet-Islamitisch bleek niet echt aan de orde te zijn bij het typeren van deze dimensie.

Met betrekking tot brongebruik gaven alle docenten aan op een kritische manier met bronnen om te gaan. Drie docenten ervaren dat ze dit delen met hun leerlingen (vooral bovenbouw), terwijl de anderen wat meer afstand ervaarden met betrekking tot het brongebruik van leerlingen. Deze docenten ervaren ongemak door het onkritisch gebruik van (religieuze) bronnen door leerlingen.

De zes docenten zijn op verschillende manieren te positioneren op de dimensies, sterk afhankelijk van het onderwerp en de context waarin ze lesgeven. We denken dat bewust omgaan met deze dimensies docenten kan helpen met het balanceren tussen afstand en nabijheid en hun eigen positie daarin. We denken ook dat de kennisdimensie explicieter aan de orde kan worden gesteld.

Vervolg

In de lerarenopleiding verkennen we verdere mogelijkheden om met deze dimensies docenten in opleiding bewuster te maken van de mogelijkheden om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Vooral op het gebied van brongebruik zijn we aan het ontdekken hoe verschillende bronnen van kennis vanuit verschillende benaderingen kunnen worden bevraagd. Een voorbeeld is een onlangs begonnen project waarbij we docenten geschiedenis en biologie vanuit hun vak perspectieven controversiële thema’s zoals evolutie en gender laten bevragen. Daarover in een volgende blog meer.

Verder lezen:

Savenije, G. M., Wansink, B. G. J., & Logtenberg, A. (2022). Dutch history teachers’ perceptions of teaching the topic of Islam while balancing distance and proximity. Teaching and Teacher Education, 112, [103654]. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103654

 

Leiderschap in onderwijs  0

Op 20 april wordt tijdens het jaarlijkse conferentie van American Educational Research Association (AERA) een invited symposium gehouden over ‘educational leadership’ op initiatief van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) divisie Beleid & Organisatie. Vier interessante papers worden besproken allemaal met een andere invalshoek op onderwijskundig leidershap; formeel leiderschap, informeel leiderschap, gericht op innovatie gericht op persoonlijke groei; Allemaal onderdelen van leiderschap.

 

LOL en SKO

Onderwijskundig leiderschap staat steeds meer in de aandacht zowel in onderwijsonderzoek als bij het opleiden van docenten. Het concept lijkt iets te bevatten waar we als onderwijsonderzoekers, onderwijsadviseurs, en docent trainers hebben gemist of altijd al hebben gezocht. Om veranderingen in het onderwijs echt te laten slagen is leidershap nodig, en dat leidershap hoeft niet altijd direct gerelateerd te zijn aan formele leiderschapsposities. Evenzo is persoonlijk leiderschap nodig om te groeien en je eigen werkzaamheden te veranderen. De leergang Onderwijskundig leiderschap (LOL) is een expliciete uiting van het vormen van leiderschap in onderwijs. De Leergang wordt in Leiden aangeboden vanuit het Leiden-Delft-Erasmus verband. Het doel van de leergang is “het ontwikkelen van een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing bij de deelnemers.” Onderwijskundig leidershap begint kennelijk bij het inzicht hebben in je eigen visie op onderwijs en daarop reflecteren. Daarmee is het niet vreemd dat ook bij de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) staat visievorming en onderwijsvernieuwing centraal. Vooral ook de invloed die de kandidaat heeft op collega’s in en buiten het eigen instituut wordt gezien als een indicator voor senioriteit en leiderschap.

Conceptualiseren

De manier waarop wij ‘leiderschap’ conceptualiseren lijkt de belangrijkste factor die van invloed is op hoe wij onderwijsverandering en onze eigen groei ervaren. Effectief onderwijskundig leiderschap binnen ondersteunt en stimuleert onder andere samenwerking, collectief leren en het opbouwen van gedeelde referentiekaders binnen de organisatie. Het uitbreiden van ons begrip van leiderschapsvormen kan helpen om de voortdurende verandering in onderwijs te ondersteunen en te stimuleren. Daarmee is dit concept interessant om verder te verkennen in onderzoek naar didactiek en het leren van docenten.

 

In het symposium zullen door de sprekers verschillende vormen van leiderschap in onderwijs besproken worden, zoals transformationeel leiderschap, inclusief leiderschap, gedistribueerd leiderschap en gedeeld leiderschap. Ook zullen diverse contexten en onderwijsorganisatievormen langskomen. Welke vorm van leiderschap, welke organisatiecultuur, welke structuren en welk HR-beleid het meest geschikt zijn, hangt sterk af van de actoren, context en doel. In elke context zijn verschillende variabelen, zoals overtuigingen, attitudes, vaardigheden, en mogelijkheden van doorslaggevend belang in relatie tot welke vorm van leiderschap en welke leiderschapsstructuur gewenst is.

Teacher agency

Ik raad het iedereen aan die interesseert in onderwijsvernieuwing en docentontwikkeling om kennis te nemen van dit symposium. Teacher agency, leren van docenten, pedagogical content knowledge, kennisbasis van docenten; ik kan me bijna geen onderwerp voorstellen die besproken is in onze onderzoeksgroep, die niet op een of andere manier gerelateerd is aan ‘leiderschap in onderwijs’.

Do you use Cronbach’s alpha to check internal consistency? Don’t! Use Summability.  0

Do you sum questions of your exams to get final scores of students? Do you use a questionnaire with likert-scales? Do you analyze these questionnaires by taking the means of these questionnaire-items? Do you use the mean of questions in evaluation-forms? Do you average response times to items in experimental settings?

 

If you have answered yes to any of these questions, you may (or may not but should) have wondered whether the items in your questionnaire, exam, test, or experiment are (sort of) measuring the same thing, the construct you had intended to be measured. If so, it is more than likely that you have calculated Cronbach’s alpha and (if the value was over .7) happily reported that indeed, the items were internally consistent. If so, you have calculated and reported the wrong measure and you are not alone. Despite the fact that methodologists have shown numerous time that Cronbach’s alpha is not suitable for measuring internal consistency (see Sijtsma, 2009, for instance), in handbooks Cronbach’s alpha can still be found as the prime choice measure to be calculated. Because the intention of questionnaire and test constructers is to summarize the test by its overall sum score, Jelle Goeman (and myself) advocate summability, which is defined as the proportion of total “test” (questionnaire-subset, exam, evaluation) variation that is explained by the sum score.

 

Our paper recently came out in the journal Educational Measurement: Issues and Practice, in which we show summability to be a stable measure across a number of variables (including test or questionnaire length). From the few examples that have been calculated until now, and from insight in the mathematic formula, we can assume that a summability of .5 can be considered “high”. As yet, however, more experience has to be gained on summabilities of tests in various fields before definite recommendations can be given.

 

Therefore, I end this blog with a “Call for Calculations”: please go to (https://sites.google.com/view/summability) and calculate summability yourself, for an existing test, exam, questionnaire, or experiment. You can download the R-code from the website, or use the link to the shiny-app. All you need is a table with items as columns and participants as rows, filled with participants’ scores on the items, supposedly measuring your (one) construct. The table can be in plain text-format or it can be an SPSS-file. Report your scores through the form available on the website. In this way, we will be able to gain a fast accumulation of knowledge of what constitutes “high,” “moderate,” and “low” summabilities. Thank you!

Denk na over onderzoek in de universitaire lerarenopleiding!  0

De universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) liggen onder vuur. Dat is niet voor het eerst. De oorzaak voor dit terugkerende verschijnsel is dat het opleiden van docenten – net zoals onderwijs in het algemeen- simpel lijkt, maar het niet is. De meest recente discussie over kwaliteit van de ulo’s lijkt zich toe te spitsen op het onderzoek in de opleiding. Nu de postgraduate opleiding niet doorgaat – waarin geen onderzoek als eindwerk was opgenomen- staat het onderzoek in de masteropleiding weer onder druk. Het zou geen masterniveau hebben of kunnen hebben, is het verhaal. Nu is er zoals geschreven altijd discussie, maar het wordt menens wanneer beleidsmakers zich ermee bemoeien, en helemaal wanneer de politiek dat doet.

Waarom leren doen van onderzoek?

Deze gedachten worden gevoed door opvattingen wat onderzoek in een universitaire opleiding zou moeten zijn. Hierbij wordt het onderzoek vergeleken met de masterthese in een vakmaster, Onderwijsstudies of Pedagogiek. Maar deze masters zijn gericht op studenten die zich ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker in een bepaald domein. De ulo is een academische beroepsopleiding die studenten opleidt tot docenten die in staat zijn hun onderwijs te onderzoeken en op basis daarvan te verbeteren. Ofwel het primaire doel van het onderzoek in de ulo is niet het genereren van kennis, maar het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Drie soorten kennis nodig

Wellicht kan het onderscheid van Cochran-Smith en Lytle (1999) in drie soorten kennis hierbij van dienst zijn. Het verwerven van deze drie soorten kennis speelt een cruciale rol in het leren van het beroep van docent:
Knowledge for practice – alle kennis en inzichten over schoolvakinhoud, leren en instructie, pedagogiek, etc. die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en theorievorming.
Knowledge in practice – alle kennis en inzichten over dezelfde onderwerpen, maar nu gebaseerd op praktijkervaringen en (kritische) reflecties op die praktijk.
Knowledge of practice – alle kennis en inzichten die zijn opgedaan door onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s, met als doel meer te weten te komen van een bepaalde praktijk, waarbij kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast en als spin-off ook wordt vermeerderd.

Knowledge for practice leren studenten in de cursusonderdelen die worden verzorgd in het opleidingsinstituut, knowledge in practice tijdens de begeleide praktijkervaringen in school en knowledge of practice in het onderzoek dat de studenten tijdens de opleiding doen. Hiermee vormt het onderzoek in de lerarenopleiding ook een natuurlijke brug tussen de inzichten die worden opgedaan op het opleidingsinstituut en de ervaringen in de schoolpraktijk als docent.

Hoe ziet dat onderzoek eruit?

Dat betekent dat het onderzoek van studenten in de lerarenopleiding is ingekaderd door inzichten die zijn verkregen door wetenschappelijk onderzoek en eerdere theorievorming, maar ingegeven door vragen die zij zelf hebben over hun onderwijspraktijk. Tevens moet het onderzoek zodanig zijn opgezet dat het informatie oplevert die studenten helpt bij hun onderwijspraktijk. Effectstudies met (quasi-)experimentele onderzoeksdesigns of grootschalig surveyonderzoek mogen in veel wetenschappelijk onderwijsonderzoek usance zijn, voor een docent-in-opleiding levert dergelijk onderzoek dikwijls weinig aanwijzingen op om de onderwijspraktijk te verbeteren. Probleemanalyse, actie-onderzoek of ontwerponderzoek leveren vaak wel de benodigde informatie op en doen niets af aan het masterniveau van het onderzoek. Integendeel, het lijkt simpel, maar dat is het niet.

Dus

Stop met onzinnige vergelijkingen en ga aan de slag met de specifieke eisen die het opleiden van docenten stelt.

A guide to scientific skepticism  0

Don’t take my word for it, but being a scientist is about being a skeptic.

About not being happy with simple answers to complex problems.

About always asking more questions.

About not believing something merely because it seems plausible…

.. nor about reading a scientific study and believing its conclusions because, again, it all seems plausible.

“In some of my darker moments, I can persuade myself that all assertions in education:
(a) derive from no evidence whatsoever (adult learning theory),
(b) proceed despite contrary evidence (learning styles, self-assessment skills), or
(c) go far beyond what evidence exists.”
– Geoff Norman

Why you should be a skeptical scientist

The scientific literature is biased. Positive results are published widely, while negative and null results gather dust in file drawers (1, 2). This bias functions at many levels, from which papers are submitted to which papers are published (3, 4). This is one reason why p-hacking is (consciously or unconsciously) used to game the system (5). Furthermore, researchers often give a biased interpretation of one’s own results, use causal language when this isn’t warranted, and misleadingly cite others’ results (6, 7). Studies which have to adhere to a specific protocol, such as clinical trials, often deviate from the protocol by not reporting outcomes or silently adding new outcomes (8). Such changes are not random, but typically favor reporting positive effects and hiding negative ones (9). This is certainly not unique to clinical trials; published articles in general frequently include incorrectly reported statistics, with 35% including substantial errors which directly affect the conclusions (10-12). Meta-analyses from authors with industry involvement are massively published yet fail to report caveats (13). Besides, when the original studies are of low quality, a meta-analysis will not magically fix this (aka the ‘garbage in, garbage out’ principle).

Note that these issues are certainly not restricted to qualitative research or (semi-)positivistic paradigms, but are just as relevant for quantitative research from a more naturalistic perspective (14-16).

everybody lies

This list could go on for much longer, but the point has been made; everybody lies. Given the need to be skeptical, how should we read the scientific literature?

 

Using reflective reasoning to prevent bias

Reading is simple, but reading to become informed is much harder. This is especially the case when we are dealing with scientific theories. To aid you in this endeavor I will borrow the ‘reflective reasoning’ method from medical education. It has been proven that it There is some evidence that it enhances physicians’ clinical reasoning, increases diagnostic accuracy, and reduces bias (17-19).

Step One. Pick a theory. This can be your own theory, or any theory present in the academic literature. We will call this theory the diagnosis.

Step Two. Now list all the symptoms which are typical of this diagnosis. In other words: which data/studies support the theory? The key step is to differentiate between findings in the following manner:

 1. Which findings support the theory?
 2. Which findings contradict the theory?
 3. Which findings are expected given the theory, but are missing?

Why can this be helpful? Because by our nature we fixate on findings which confirm what we already believe (20). These questions can help reduce confirmation bias and give you a much more balanced perspective on the literature.

If you are not aware of any contradictory or missing evidence then take this as a sign that you might have been reading a biased section of the literature.

Step Three. In addition to the initial theory, list all alternative theories which could potentially explain the same array of findings and again list all the three types of findings, like this:

 

Theories Confirming findings Contradictory findings Findings which are expected, but missing
Theory A Findings 1-3 Findings 4-5 Findings 6-9
Theory B Findings 2-5 Finding 1 Findings 10-11
Theory C Findings 1-4 Findings 2-3, 5 Findings 6-11

Why is this step so important? Because most finding can be explained by multiple theories, just as any given symptom can be explained by multiple diagnoses. Should we only check whether a particular theory is supported by some data, than any theory would suffice because every theory has some support. In the above example, theory B and C both have the same level of supporting findings, but differ dramatically in the amount of contradictory and expected-but-missing findings.

It is a given that findings can differ in the quality of evidence they provide (from uninformative to very convincing) but also in their specificity; does a finding support only one theory, or does it fit in many models? If a theory is based mainly on findings which are also explained by other theories, it’s not a strong theory.

In the end, a theory is more than the sum of its supporting or contradicting findings. Nevertheless, carefully reflecting on the quantity and quality of evidence for any theory is an essential step for being a critical reader.

 

Why you should not be a skeptical scientist

No matter how critical or reflective you are, you will always remain biased. It’s human nature. That’s why you should not be a skeptical scientist by yourself.

Step Four. Invite others to take a very, very critical look at the theories you use and write about. In other words, ask others to be a ‘critical friend’. For a truly informative experience, invite them to be utterly brutal and criticize any and every aspect of whichever theory you hold dear, and then thank them for showing you how you lie a different perspective.

Luckily, there just happens to already exist an excellent platform where academics relentlessly criticize anything that is even remotely suspect. It’s called Twitter. Get on it. It’s fun and very informative.

 

More tips for the skeptical scientist

In addition to the reflective reasoning procedure, here are some more tips which can help you become a more critical, or skeptical, scientist. Do you have tips of your own? Please share!

 1. Play advocate of the devil: For every finding which is used to support a theory/claim, try to argue how it can be used to contradict it and/or support a different theory.
 2. Use these wonderful (online) tools to check: whether there is evidence for p-hacking (21), whether reported statistics such as p-values are correct (22 or 23), and whether reported Likert-scale summaries are plausible (24).
 3. Check the repeatability of a finding: For every finding, find at least one other study which reports the same finding using the same procedure and/or a different procedure. Likewise, actively search for contradicting findings.
 4. Doing a review or meta-analyses? Do all of the above, plus make funnel plots (25).
 5. Read the References section.
 6. Even if you’re not a fan, try pre-registration at least once.
 7. Use the free G*Power tool to post-hoc calculate the power of published studies, and use it to a-priori to plan your own studies (26).
 8. When reporting empirical data, strive to visualize it in the most informative way. Bar plots are easily one of the least informative visualizations. Use more informative formats instead, such as the pirate plot in the image below (27).

pirate plot

References

 1. Dwan, K., Gamble, C., Williamson, P. R., & Kirkham, J. J. (2013). Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias—an updated review. PloS one, 8(7).
 2. Franco, A., Malhotra, N., & Simonovits, G. (2014). Publication bias in the social sciences: Unlocking the file drawer. Science, 345(6203), 1502-1505.
 3. Coursol, A., & Wagner, E. E. (1986). Effect of positive findings on submission and acceptance rates: A note on meta-analysis bias.
 4. Kerr, S., Tolliver, J., & Petree, D. (1977). Manuscript characteristics which influence acceptance for management and social science journals. Academy of Management Journal, 20(1), 132-141.
 5. Head, M. L., Holman, L., Lanfear, R., Kahn, A. T., & Jennions, M. D. (2015). The extent and consequences of p-hacking in science. PLoS Biol, 13(3).
 6. Brown, A. W., Brown, M. M. B., & Allison, D. B. (2013). Belief beyond the evidence: using the proposed effect of breakfast on obesity to show 2 practices that distort scientific evidence. The American journal of clinical nutrition, 98(5), 1298-1308.
 7. Van der Zee, T. & Nonsense, B. S. (2016). It is easy to cite a random paper as support for anything. Journal of Misleading Citations, 33(2), 483-475.
 8. http://compare-trials.org/
 9. Jones, C. W., Keil, L. G., Holland, W. C., Caughey, M. C., & Platts-Mills, T. F. (2015). Comparison of registered and published outcomes in randomized controlled trials: a systematic review. BMC medicine, 13(1), 1.
 10. Bakker, M., & Wicherts, J. M. (2011). The (mis) reporting of statistical results in psychology journals. Behavior Research Methods, 43(3), 666-678.
 11. Nuijten, M. B., Hartgerink, C. H., van Assen, M. A., Epskamp, S., & Wicherts, J. M. (2015). The prevalence of statistical reporting errors in psychology (1985–2013). Behavior research methods, 1-22.
 12. Nonsense, B. S., & Van der Zee, T. (2015). The thirty-five percent is false, it is approximately fifteen percent. The Journal of False Statistics, 33(2), 417-424.
 13. Ebrahim, S., Bance, S., Athale, A., Malachowski, C., & Ioannidis, J. P. (2015). Meta-analyses with industry involvement are massively published and report no caveats for antidepressants. Journal of clinical epidemiology.
 14. Collier, D., & Mahoney, J. (1996). Insights and pitfalls: Selection bias in qualitative research. World Politics, 49(01), 56-91.
 15. Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-606.
 16. Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in nursing science, 8(3), 27-37.
 17. Schmidt, H. G., van Gog, T., Schuit, S. C., Van den Berge, K., Van Daele, P. L., Bueving, H., … & Mamede, S. (2016). Do patients’ disruptive behaviours influence the accuracy of a doctor’s diagnosis? A randomised experiment. BMJ quality & safety.
 18. Mamede, S., Schmidt, H. G., & Penaforte, J. C. (2008). Effects of reflective practice on the accuracy of medical diagnoses. Medical education, 42(5), 468-475.
 19. Van der Zee, T. & Nonsense, B. S. (2016). Did you notice how I just cited myself; How do you know I am not just cherry-picking? Journal of Misleading Citations, 33(2), 497-484.
 20. Mynatt, C. R., Doherty, M. E., & Tweney, R. D. (1977). Confirmation bias in a simulated research environment: An experimental study of scientific inference. The quarterly journal of experimental psychology, 29(1), 85-95.
 21. http://p-curve.com/
 22. https://mbnuijten.com/statcheck/
 23. http://graphpad.com/quickcalcs/
 24. http://www.r-bloggers.com/how-to-check-likert-scale-summaries-for-plausibility/
 25. Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: a simple funnel‐plot–based method of testing and adjusting for publication bias in meta‐analysis. Biometrics, 56(2), 455-463.
 26. http://www.gpower.hhu.de/en.html
 27. http://www.r-bloggers.com/the-pirate-plot-2-0-the-rdi-plotting-choice-of-r-pirates/

My Questionnaire Quest  0

Quest: a journey towards a goal, serves as a plot device and (frequently) as a symbol… In literature, the objects of quests require great exertion on the part of the hero, and the overcoming of many obstacles”.

From last December until now, I have been anxiously awaiting for mail in my mailbox here at ICLON. By the time it was Christmas, I was singing “All I want for Christmas, is maiiiiil”! Really, nothing could make me a happier PhD student than receiving a bunk of mail like this on my desk every week:

20151216_090120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Because, ladies and gentlemen, my first data have arrived! Finally tangible proof that my first year of work as a PhD student has paid off.

Constructing and distributing a questionnaire was somewhat more complicated than I thought. Here are some things you should think about:

 

 1. Constructing the questions. You cannot just ask whatever you fancy to ask, I discovered. You need to justify what you ask your participants, preferably supported by literature and/or by questionnaires already available covering your topic.
 2. Online or hardcopy’s by mail? That was a very relevant question, since I wanted to have about 2000 students filling in my questionnaire, an online survey would be so much easier for me. But it would also have such a small response rate… Also considering that my questionnaire took about 20 minutes to complete, I chose to send around my questionnaire in hardcopy. That way, students could fill it out in the lesson of the corresponding teacher, and be more likely to complete the survey.
 3. Recruit participants. In my case, I needed schools and teachers to commit to my research, ensuring their students and teachers would fill in my questionnaires. I already knew some teachers, but definitely not enough to cover my whole research population. So, I started asking around. With colleagues (do they have any contacts with schools that might be interested?), friends, acquaintances, institutions also interested in my research topic… And eventually, I even made a list of appropriate schools, looked up their telephone numbers and tried to call the specific teachers to explain them about my research and invite them to participate. Do not underestimate this step. It. Takes. Time.
 4. Logistics. After I printed and stapled over 2000 questionnaires (thank God for automatic staplers), they needed to get to the right persons in the right schools. And those right persons in the right schools should also be able to send the piles of paper back to the right person: me! I am so, so lucky to have gotten help from people in my department, and people from the post office (and occasionally my boyfriend, who helped in the stapling process). I had this whole administration of how many questionnaires should go to which school, how many for students (white coloured paper) and how many to teachers (orange coloured paper). I needed piles of envelopes with the right addresses, and also self-addressed envelopes in which the teachers could send the questionnaires back in the mail.
 5. Communication. It helps to be clear about the agreement you have with the corresponding teacher. Remind them in which classes the questionnaire has to be distributed. In general, remind them. And administer who returned how many questionnaires to you.

 

And then, everything needed to get back to me. I waited in such anxiety. At this moment, my response rates luckily seem very high, although one of my greatest fears also came true as some of the envelopes got lost in the mail. While still awaiting the very last envelopes to return, the scanning and analyses can begin…

What are your experiences when constructing and distributing a questionnaire? What were the obstacles you met, and do you have any tips and tricks for others? Please let me know in the comments below!

cartoon8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image source: www.channel4learning.com

Killing two birds with one stone: Audit trail to secure research transparency and accountability  0

 

Until recently, academic integrity within Dutch educational research was largely a matter of individual and collective responsibility, rather than applying specific compliance measures. University researchers are expected to conduct themselves in an ethical manner with respect to the ways in which they design, carry out and report academic research. However, procedures and requirements with respect to ethical conduct and academic integrity practices of research projects are changing. Research financers and scientific journals require more strict procedures, incidents with research integrity, safety and privacy call for more transparency and accountability, and recent developments in the domain of open resources trigger questions about accessibility and re-use of data.

 

Much of the literature is framed in terms of misconduct or academic corruption with research ethics and tends to focus on the negative framing of academic integrity as “corrupt” or “bad” practice. Fabrication and falsification of results together with plagiarism and ethical abuses practiced by academic researchers are frequently highlighted. Yet ICLON Leiden University Graduate School of Teaching designed a procedure that builds on trusting academic researchers to conduct themselves in an ethical manner with respect to the ways in which they design, carry out and report academic research.

 

A distinctive character of the ICLON research program is its double focus of developing educational theory and practice, which means that the research projects of the program aim at simultaneously contributing to the improvement of educational practice and generating knowledge about this practice. Because of this double focus, many research projects of the research program are highly-contextualized and are characterized by complex research processes which ask for many interpretations of the researchers and lack standardized procedures of analysis.Kill 2 birds 3

 

Akkerman and colleagues designed and evaluated a so-called audit procedure to ascertain if this kind of studies meets the criterion of trustworthiness. This procedure is about the visibility, comprehensibility, and acceptability of the research process. A decision in the research process must be made explicit and communicated to be judged at all and substantiated to be judged by its logic and content.

The data management procedure of ICLON builds on this audit procedure and includes an audit trail, which allows an auditor to track, understand and assess the research process from the final conclusions as reported in a paper back to the data. This data management procedure is considered a practical and useful way to secure both transparency of the research process and accountability of its researchers. It can also be understood as a way to support researchers to improve the quality of the research process and to raise their awareness of the importance of academic integrity.

Ruimte voor excellentie?  0

Iedere professional heeft ruimte nodig om goed te kunnen functioneren, of niet?

Van sommige professionals wordt zelfs verwacht dat zij deze ruimte zelf creëren en benutten. De beginnende docenten in het Eerst-de-Klas traject  en het OnderwijsTraineeship  zijn hiervan een voorbeeld. De overheid heeft deze speciale leerwerktrajecten van de lerarenopleiding opgezet om excellente academici te enthousiasmeren voor het onderwijs. In het voortgezet onderwijs zouden deze academici een optimale ruimte dienen te creëren en benutten om hun baan uitdagend te houden voor zichzelf en een innovatieve wind te laten waaien in de school. Mooie woorden worden gebruikt in de omschrijving van deze programma’s. Zo is er bij het Eerst De Klas traineeship een leiderschapsprogramma ‘dat is vormgegeven door de meest toonaangevende organisaties in Nederland.’ Het OnderwijsTraineeship biedt naast de lerarenopleiding ‘masterclasses die je internsief laten kennis maken met de volledige breedte van het onderwijsveld’.

Toch lijkt er een belangrijk mechanisme over het hoofd te worden gezien. De docenten in beide trajecten starten namelijk als beginners in schoolorganisaties en hebben tijd nodig om de organisatie te leren kennen en de eigen positie binnen de ‘gevestigde orde’ te zien. Een begrip als enculturatie past goed bij deze fase. De balans tussen ruimte creëren, benutten en krijgen is daarmee een belangrijk onderdeel van deze initiatieven. Wij (Jacobiene Meirink & Anna van der Want) zijn heel benieuwd naar hoe de huidige docenten in het EDK en Onderwijstraineeship de balans tussen creëren, benutten en krijgen van ruimte ervaren! In een door ProBO gesubsidieerd project onderzoeken we deze thematiek.

Voor meer informatie zie www.professioneleruimte.info

 

How to improve the speaking skills of individual pupils in secondary schools in classes of 30 pupils?  2

presentatie

Context
In September 2014 I started as a Ph.D-candidate at Leiden University (ICLON) in the context of the Dudoc-alfa program, supervised by Prof. Dr. Jan van Driel en Dr. Ir. Fred Janssen. The main purpose of the Dudoc-Alfa program is the improvement and innovation of foreign language acquisition in secondary schools.

Focus research: speaking skills
My research focuses on feedback on speaking skills in foreign languages. Many language teachers in secondary schools have difficulty paying attention to the performance of each pupil and adjusting their feedback on each individual. What type of feedback is effective, when and how to give?

Feedback: What, when, how?
If these are questions you are also interested in, as a teacher or as a researcher, please contact me to share your ideas, opinions, advices and wishes: devrind@iclon.leidenuniv.nl

Academic research by teachers – a huge research capital!  9

Like practitioners as clergy, lawyers or clinical psychologists, teachers are tightly linked to a practice which is mostly examined by outside researchers. Teachers have years of experience with working with different instructional methods, tools and formats. They are all experts in their school subject knowing which learning strategies their students apply and which misconceptions they have. And teachers have an accurate idea of the context in which they teach. With other words, teachers have developed practical wisdom about their practice, which is invaluable for research on this practice. And –last but not least- they have easy access to information about teaching and learning which is mostly unreachable for external researchers. Yet, academic research about teaching and learning is mostly done by the outside educational researchers, who do not possess these advantages. There might be two reasons why this is common practice. Firstly, educational research requires particular competencies that researchers have acquired and are absent in teachers. Secondly, outside researchers examine an extensive set of practices, which allows them to generate conclusions about these teaching practices. But aren’t these actually myths? And shouldn’t we think better of how academic research can take advantage of teachers’ experience with and access to their practice? And wouldn’t that be via research by teachers themselves?

Read more